ALGEMENE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN

(Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken Amsterdam, Kantoor IJmond d.d. 4 juni 1999.)
Velsen-Noord, 4 juni 1999

I. ALGEMEEN

I.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten tot het verrichten van administratieve dienstverlening zoals nader omschreven in artikel 3.
I.2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien deze door opdrachtgever (het rechtspersoon zoals nader omschreven in lid I.5.) schriftelijk zijn aanvaard.
I.3. Indien enige bepalingen van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zullen zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
I.4. Onder cliënt(e) wordt verstaan: De natuurlijke (rechts-)persoon die aan Opdrachtnemer
opdracht(en) heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
I.5. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: Administratiekantoor J.J. Winkel.
I.6. Onder bescheiden wordt verstaan: alle door cliënt(e) aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde (computer)documenten of (computer)verslagen, al dezen in het kader van uitvoering der opdracht

II. OFFERTE EN OVEREENKOMST

II.1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer vormt de grondslag voor de overeenkomst en is beslissend. Mondelinge toezeggingen en afspraken hebben slechts geldigheid indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

III. OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN

III.1. Alle werkzaamheden waartoe cliënt(e) aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven, of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht
III.2. Het inrichten en/of voeren, onderzoeken en beoordelen van een administratie
III.3. Het samenstellen van jaarstukken dan wel soortgelijke verantwoordingen
III.4. Het aan een onderzoek onderwerpen van en/of interpreteren van gegevens ontleend aan de administratie van cliënt(e)
III.5. Het verstrekken van advies op het gebied van administratieve organisatie in de ruimste zin van het woord
III.6. Het verzorgen van fiscale aangiften, behandelen van bezwaar- en verzoekschriften in fiscale aangelegenheden, optreden als gemachtigde in fiscale procedures, al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en altijd omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

IV. INTELLECTUEEL EIGENDOMSVOORBEHOUD

IV.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor i.b.t. bescheiden, documenten dan wel producten welke hij rondom de werkzaamheden gebruikt (heeft) in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met cliënt(e), voor zover op dat bescheiden of die documenten of producten in juridische zin rechten kunnen bestaan.
IV.2. Het is cliënt(e) uitdrukkelijk verboden bescheiden of die documenten of producten, waaronder wordt verstaan door hem ontwikkelde of geïmplementeerde computersoftware, systematische ontwerpen, werkadviezen, modelcontracten e.d. al dien met inschakeling van derden te dupliceren, vrij te geven aan derden of te exploiteren.

V. AANVANG, DUUR EN EINDE DER OVEREENKOMST

V.I. De overeenkomst is pas tot stand gekomen zodra door cliënt(e) de door opdrachtgever ondertekende orderbevestiging door opdrachtnemer getekend is ontvangen.
V.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verstrekte orderbevestiging of opdracht is aangegeven dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
V.3. Cliënt(e) en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
V.4. Opzeggingen dienen schriftelijk aan wederpartij te worden meegedeeld.
V.5. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst opzegt, is hij gehouden cliënt(e) de beweegreden mede te delen welke reden(en) ten grondslag ligt aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van wederpartij vereist.

VI. TOEPASSELIJKHEID

VI.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten of overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader der uitvoering van de werkzaamheden zoals in alle paragrafen in artikel III beschreven zijn, worden aangegaan, behoudens afwijkingen of wijzigingen welke door opdrachtnemer vooraf schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
VI.2. Aan de algemene (inkoop) voorwaarden van cliënt(e) komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij afwijking(en) onderling in de voorwaarden van partijen, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

VII. GEGEVENS CLIËNT(E)

VII.1. Cliënt(e) is gehouden al het bescheiden, welke opdrachtgever naar zijn oordeel benodigd voor het correct en zorgvuldig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking van opdrachtnemer te stellen
VII.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht toe de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt(e) aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan
VII.3. Indien cliënt(e) verzoekt het ter beschikking gestelde bescheiden of de ter beschikking gestelde (computer) documenten terug te ontvangen, wordt aan dit verzoek voldaan mits de bepalingen onder artikel IX geheel zijn nagekomen

VIII. GEHEIMHOUDING

VIII.1. Behoudens alle verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, is opdrachtgever verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht(en) zijn betrokken. Deze geheimhouding heeft betrekking op alle bescheiden van vertrouwelijke aard die hem door cliënt(e) ter beschikking zijn gesteld en door de verwerking daarvan verkregen resultaten.

IX. BETALING

IX.1. Facturen dienen uiterlijk op de factuur vermelde datum te worden voldaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de dag waarop het door de wederpartij verschuldigde bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.
IX.2. Indien de cliënt(e) niet uiterlijk op de overeengekomen datum heeft betaald, heeft opdrachtnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd zijn verdere rechten, recht op de landelijk geldende achterstalligheidsrente, gerekend vanaf het tijdstip dat de factuur uiterlijk betaalbaar is gesteld tot ontvangst van de volledige betaling zoals genoemd in par. IX.1.
IX.3. Opdrachtnemer is gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheid of geheledan wel gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
IX.4. Alle kosten zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke, welke door opdrachtnemer in geval van niet- of niet behoorlijke nakoming door de wederpartij worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen door cliënt(e) te realiseren, komen geheel ten laste van cliënt(e).

X. WANPRESTATIE

X.1. Indien de cliënt(e) niet-, niet behoorlijk- of niet tijdig aan een van de verplichtingen, die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien voldoet, alsmede indien de cliënt(e) surseance of zijn- of haar faillissement aanvraagt- of indien zijn- of haar faillissement wordt aangevraagd, alsmede in geval van curatele, liquidatie, stillegging van zijn- of haar bedrijf of indien cliënt(e), een vennootschap zijnde wordt ontbonden, wordt de cliënt(e) geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de zijn toekomende rechten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
X.2. Onder gevallen van overmacht zijn begrepen alle omstandigheden ook al waren deze voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, waardoor opdrachtnemer tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen zoals brand, werkstaking- of uitsluiting, relletjes of oproer-, oorlog-, overheidsmaatregelen-, waaronder invoer-, uitvoer- en/of doorvoerbeperkingen-, vorst en dergelijke-, het in gebreke blijven van (toe-)leveranciers-, en alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet meer van hem verlangd kan worden dat hij zijn verplichtingen jegens wederpartij (verder) kan nakomen.

XI. OVERMACHT

XI.1. Indien opdrachtnemer door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard wordt gehinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is hij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting is hij alsnog gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
XI.2. Onder gevallen van overmacht zijn begrepen alle omstandigheden ook al waren deze voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, waardoor opdrachtnemer tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen zoals brand-, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder invoer-, uitvoer- en/of doorvoerbeperkingen, vorst en dergelijke, het in gebreken blijven van (toe-)leveranciers-, en alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet meer van hem gevergd kan worden dat hij zijn verplichtingen jegens de cliënt(e) verder kan nakomen.

XII. AANSPRAKELIJKHEID

XII.1. Voor alle directe schade van cliënt(e), op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet- of niet tijdige of behoorlijke uitvoering van de opdracht(en), is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de maximale verzekerde somma der polis verzekering aansprakelijkheid van opdrachtnemer: Opdrachtnemer zal de maximaal verzekerde somma aansprakelijkheidsverzekering enkel op schriftelijk verzoek mededelen.
XII.2. Voor alle indirecte schade, met inbegrip van stagnatie in de geregelde gang van zaken in de zaakvoering van cliënt(e), op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering der werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
XII.3. Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien- en voor zover mogelijk, de schade van cliënt(e) ongedaan te maken.
XII.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post dan wel dataverkeer per computer(netwerken), ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens cliënt(e) of derden.
XII.5. Cliënt(e) vrijwaart opdrachtnemer tegen enigerlei aanspraak van derden welke direct- of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangt.

XIII. RECLAME

XIII.1. Reclames met betrekking tot verrichte dienstverleningen c.q. werkzaamheden en- of in rekening gebrachte bedragen dienen schriftelijk binnen 30 na verzenddatum van de stukken of informatie waarover cliënt(e) reclameert, dan wel 30 dagen na ontdekking van het gebrek indien cliënt(e) aantoont dat hij- of zij het gebrek niet kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
XIII.2. Een reclame zoals in lid XIII.1. bedoeld, schort de betalingsplicht van cliënt(e) niet op.

XIV. RECHT VAN OPSCHORTING

XIV.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het nakomen van al zijn verplichtingen uit hoofde van de opdracht(en) op te schorten, waaronder inbegrepen de afgifte van bescheiden of andere aanverwante zaken aan cliënt(e) of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen van opdrachtnemer op cliënt(e) zijn voldaan.

XV. GESCHILLEN

XV.1. Op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende betrekkingen is Nederlands recht van toepassing.
XV.2. Alle geschillen voortvloeiende uit door ons met de wederpartij gesloten overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam tenzij de wederpartij binnen een (1) maand nadat wij ons op dit artikel hebben beroepen zich schriftelijk voor de volgens de wet bevoegde rechter heeft uitgesproken.

DEEL DEZE PAGINA:
Copy link
Powered by Social Snap